RSS

త్రివిధ దళాల్లో కెరీర్కు.. కోరుకొండ, కలికిరి సైనిక్ స్కూళ్లు

25 Nov

తొలిరోజునుంచేమిలటరీఓరియెంటెడ్గావిద్యాబోధనసాగేసైనికపాఠశాల్లోప్రవేశించడంభవిష్యత్తులోత్రివిధదళాల్లోకెరీర్కుతొలిమెట్టువంటిదే. ఒక్కసారిప్రవేశించినవిద్యార్థులుసీబీఎస్ +2 పూర్తయ్యేవరకుఇక్కడేచదివేఅవకాశం.. నేషనల్డిఫెన్స్అకాడెమీలోఅడుగుపెట్టేవీలుసైనిక్స్కూల్స్ప్రత్యేకత. అందుకేవీటిలోప్రవేశానికినిర్వహించేపరీక్షకుప్రతిఏటాపోటీపెరుగుతోంది.

చిన్నతనంనుంచేక్రమశిక్షణ.. క్రమబద్ధమైనజీవితం.. ధైర్యసాహసాలు.. శారీరకధ్రుడత్వం.. ఇవన్నీకావాలంటేసరైనవేదికలుసైనిక్స్కూల్స్’. మనరాష్ట్రంలోనివిజయనగరంజిల్లాకోరుకొండతోపాటు.. నూతనంగాఏర్పాటుచేసినచిత్తూరుజిల్లాకలికిరిలోనిసైనికపాఠశాలలో (ఆరోతరగతిలోమాత్రమే).. 2014-15 విద్యాసంవత్సరానికిఆరు, తొమ్మిదోతరగతుల్లోప్రవేశానికినోటిఫికేషన్విడుదలైంది. నేపథ్యంలోప్రవేశవిధానం, సంబంధితవివరాలు..

సీట్లు:
కోరుకొండ:ఆరోతరగతి-175, తొమ్మిదోతరగతి-120
కలికిరి:ఆరోతరగతి-100.

ప్రవేశవిధానం:
ప్రవేశవిధానంలోరెండుదశలుఉంటాయి. అవి..ప్రవేశపరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ. ప్రవేశపరీక్షలోసాధించినమెరిట్ఆధారంగాఇంటర్వ్యూదశకుఅర్హతకల్పిస్తారు. రెండుదశల్లోచూపినప్రతిభఆధారంగాఅడ్మిషన్నుఖరారుచేస్తారు.

పరీక్షతీరు:
రాతపరీక్షనుఆల్ఇండియాసైనిక్స్కూల్స్ఎంట్రన్స్ఎగ్జామినేషన్పేరుతోనిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నపత్రంఇంగ్లిష్, హిందీతోపాటుగుర్తింపుపొందినఆధికారికభాషల్లోఉంటుంది. ఆరు, తొమ్మిదోతరగతులకోసంవేర్వేరుగాపరీక్షజరుగుతుంది. ఆరోతరగతిప్రశ్నపత్రాన్నిఇంగ్లిష్తోపాటుగుర్తింపుపొందినఆధికారికభాషల్లోరూపొందిస్తారు. తొమ్మిదోతరగతిప్రవేశపరీక్షపత్రంఇంగ్లిష్భాషలోనేఉంటుంది.

ఆరోతరగతిలోప్రవేశానికినిర్వహించేపరీక్షరెండువిభాగాలుగాఉంటుంది. అవి..

విభాగం

మార్కులు

మ్యాథమెటిక్స్అండ్లాంగ్వేజ్

200

ఇంటెలిజెన్స్టెస్ట్

100

మొత్తం

300

తొమ్మిదోతరగతిలోప్రవేశానికినిర్వహించేపరీక్షకూడారెండువిభాగాలుగాఉంటుంది. అవి..

విభాగం

మార్కులు

మ్యాథమెటిక్స్అండ్సైన్స్

275

ఇంగ్లిష్అండ్సోషల్సెన్సై

175

మొత్తం

450

ఇందులోమార్కులవిభజన..మ్యాథమెటిక్స్-200 మార్కులు), సైన్స్-75 మార్కులు.
ఇంగ్లిష్-100 మార్కులు, సోషల్స్టడీస్-75 మార్కులు.

ప్రిపరేషన్:
రెండుపరీక్షల్లోఅడిగేప్రశ్నలస్థాయివిద్యార్థులుప్రస్తుతంవారుచదువుతున్నతరగతులసిలబస్ప్రమాణాలమేరకేఉంటుంది. లాంగ్వేజ్ఎలిజిబిలిటీటెస్ట్లోఇంగ్లిష్భాషపైఉన్నప్రాథమికపరిజ్ఞానాన్నిపరీక్షించేవిధంగాప్రశ్నలుఅడుగుతారు. ఇంటెలిజెన్స్టెస్్్లోజనరల్నాలెడ్జ్కిసంబంధించినప్రశ్నలేఉంటాయి.

ఆరోతరగతి:పేపర్లోఇంగ్లిష్లోఎస్సేరైటింగ్, కాంప్రెహెన్షన్, వొకాబ్యులరీ, జెండర్, యాంటినామ్స్, సినానిమ్స్, సెంటెన్సెస్, రీఆరేజింగ్, వెర్బ్ఫామ్స్, నౌన్స్, యాడ్వెర్బ్స్, గ్రామెటికల్స్ట్రక్చర్స్వంటిఅంశాలనుంచిప్రశ్నలువస్తాయి.
మ్యాథమెటిక్స్:ఇందులోనంబర్సిస్టమ్, ఫ్రాక్షన్, డెసిమల్స్, కమర్షియల్మ్యాథమెటిక్స్, మెన్సురేషన్, జామెట్రీ (ప్రాథమికభావనలు) వంటిఅంశాలనుంచిప్రశ్నలువస్తాయి.

తొమ్మిదోతరగతి:పేపర్కోసంఎనిమిదోతరగతివరకుఉన్నసోషల్స్టడీస్ (జాగ్రఫి, సివిక్స్, హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్), సైన్స్ (బయాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ)లలోఅన్నిఅంశాలనుచదవాలి. మ్యాథమెటిక్స్లోస్క్వేర్స్, క్యూబ్స్, కంపౌండ్ఇంట్రెస్ట్, పాలినామిల్స్, సర్కిల్స్, ట్రాయాంగిల్స్, సర్కిల్స్, స్టాటిస్టిక్స్వంటిఅంశాలపైఎక్కువగాదృష్టిసారించాలి. ఇంగ్లిష్లోఎస్సేరైటింగ్, కాంప్రెహెన్షన్, వొకాబ్యులరీ, జెండర్, యాంటినామ్స్, సినానిమ్స్, సెంటెన్సెస్, రీఆరేజింగ్, వెర్బ్ఫామ్స్, నౌన్స్, యాడ్వెర్బ్స్, గ్రామెటికల్స్ట్రక్చర్స్వంటిఅంశాలనుంచిప్రశ్నలువస్తాయి.

చదవాల్సినపుస్తకాలు:
ప్రశ్నలనుసీబీఎస్సిలబస్ఆధారంగారూపొందిస్తారు. నేపథ్యంలోఆరుతరగతివిద్యార్థులు..సీబీఎస్ఐదోతరగతిపుస్తకాలను, తొమ్మిదోతరగతివిద్యార్థులుసీబీఎస్ఎనిమిదోతరగతిపుస్తకాలనుచదవడంప్రయోజనకరం.

రాతపరీక్షతర్వాత:
రాతపరీక్షలోప్రతిభచూపించినవిద్యార్థులకుఇంటర్వ్యూ, మెడికల్టెస్ట్నిర్వహిస్తారు. ఇంటర్వ్యూదశకు 50 మార్కులుకేటాయించారు. ఇందుకోసం 1:3 నిష్పత్తిలోవిద్యార్థులకుఅవకాశంకల్పిస్తారు. రాతపరీక్షకుసాధించినమార్కులకుఇంటర్వ్యూమార్కులనుకలుపుతారు. నిర్దేశించినప్రమాణాలనుపరిశీలించడానికిమెడికల్టెస్ట్నిర్వహిస్తారు. ఇందులోమెడికల్లీఫిట్అనేధ్రువీకరణపొందితేనేప్రవేశంఖరారవుతుంది.

స్కాలర్షిప్సదుపాయాలు:
విద్యార్థులనుప్రోత్సహించేఉద్దేశంతోమెరిట్స్కాలర్షిప్స్, ఇన్కమ్బేస్డ్స్కాలర్షిప్స్, ఢిఫెన్స్స్కాలర్షిప్స్సదుపాయాలుఅందుబాటులోఉన్నాయి. కుటుంబఆదాయంసంవత్సరానికిరూ. 18 వేలకంటేతక్కువఉన్నఎస్సీ/ఎస్టీవిద్యార్థులకుసాంఘిక, గిరిజనసంక్షేమశాఖనుంచిస్కాలర్షిప్లులభిస్తాయి. కుటుంబవార్షికఆదాయంరూ. రెండువేలలోపుఉంటేఉచితబోధనసదుపాయం, తదితరాలకుమెరిట్కమ్మీన్స్స్కాలషిప్స్సదుపాయంకల్పిస్తారు. ప్రవేశపరీక్షలోప్రతిభఆధారంగారాష్ట్రవిద్యార్థుల్లో 50 శాతంమందికిరాష్ట్రప్రభుత్వస్కాలర్షిప్లభిస్తుంది. అంతేకాకుండానెలవారీగాఇన్కమ్బేస్డ్స్కాలర్షిప్స్నుఅందిస్తుంది. +2 తర్వాతఎన్డీఏలోప్రవేశంఖరారుచేసుకున్నవారికి.. +1, +2లలోచెల్లించినఫీజుమొత్తాన్నిరీయింబర్స్మెంట్చేయడంమరోప్రత్యేకసదుపాయంఅందుబాటులోఉంది.

రాష్ట్రానికిప్రాధాన్యం:
సైనిక్స్కూల్లోప్రవేశాలకుఅఖిలభారతస్థాయిలోపరీక్షనిర్వహించినా.. సీట్లకేటాయింపులోఆయారాష్ట్రాలవిద్యార్థులకుఎక్కువప్రాధాన్యంఇస్తారు. అంటేనిర్దేశితసైనిక్స్కూల్ఉన్నరాష్ట్రానికిచెందినవిద్యార్థులకు 67 శాతంసీట్లు; దేశంలోనిమిగతారాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలితప్రాంతవిద్యార్థులకు 33 శాతంసీట్లులభిస్తాయి.

అడుగుపెడితే:
సైనిక్స్కూల్స్లోప్రవేశంఖరారుచేసుకున్నవిద్యార్థులుఉజ్వలభవిష్యత్తుదిశగాపయనిస్తారనేదినిస్సందేహం. పదోతరగతివరకుఆల్ఇండియాసెకండరీస్కూల్ఎగ్జామినేషన్, తర్వాత 12తరగతివరకుఆల్ఇండియాసీనియర్స్కూల్సర్టిఫికెట్ఎగ్జామినేషన్కోసంసిద్ధంచేస్తారు. అంతేకాకుండా 12తరగతితర్వాతపుణేలోనినేషనల్డిఫెన్స్అకాడమీలోచేరేవిధంగాశిక్షణనిస్తారు. ప్రతివిద్యార్థిఎన్సీసీలోచేరడంతప్పనిసరి.

అర్హతలివే:
ఆరోతగరతిలోప్రవేశానికి: విద్యార్థులుపదేళ్లుపూర్తిచేసుకునిపదకొండేళ్లలోపుఉండాలి. ప్రస్తుతప్రవేశాలకుదరఖాస్తుచేసుకునేవిద్యార్థులుజూలై 2, 2003 – జూలై 1, 2004 మధ్యజన్మించిఉండాలి.
తొమ్మిదోతరగతిలోప్రవేశానికి: పదమూడేళ్లునిండి 14ఏళ్లలోపుఉన్నవారుదరఖాస్తుచేసుకోవచ్చు. తాజాఔత్సాహికులుజూలై 2, 2000- జూలై 1, 2001 మధ్యలోజన్మించిఉండాలి. అంతేకాకతొమ్మిదోతరగతిలోప్రవేశసమయానికిగుర్తింపుపొందినస్కూల్లోఎనిమిదోతరగతిపూర్తిచేసుకోవడంతప్పనిసరి.
అకడమిక్, వయోఅర్హతలతోపాటుమంచిఆరోగ్యంకూడావిద్యార్థులకుఉండాల్సిందే. నోటిఫికేషన్లోపేర్కొన్నప్రమాణాలుఉంటేనేదరఖాస్తుచేసుకోవాలి.

దరఖాస్తుఇలా:
ప్రిన్సిపాల్, సైనిక్స్కూల్, కోరుకొండపేరిటిఎస్బీఐబ్రాంచ్లోచెల్లేలారూ. 475 డీడీ (ఎస్సీ, ఎస్టీలకురూ. 325) తోపాటుసొంతచిరునామాగలకవరునిస్కూల్చిరునామాకుపంపిదరఖాస్తుపొందొచ్చు. నిర్దేశించినరుసుంచెల్లించినమూనాప్రశ్నపత్రాలను, గతేడాదిపరీక్షపత్రాలనుకూడాపొందొచ్చు.
రాతపరీక్షతేదీ:జనవరి 5, 2014.
దరఖాస్తులలభ్యతకుచివరితేదీ:నవంబర్ 30, 2013.
దరఖాస్తులస్వీకరణకుచివరితేదీ:డిసెంబర్ 7, 2013.

వెబ్సైట్: www.sainikschoolkorukonda.org

Advertisements
 
Comments Off on త్రివిధ దళాల్లో కెరీర్కు.. కోరుకొండ, కలికిరి సైనిక్ స్కూళ్లు

Posted by on November 25, 2013 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: